บุคคลากร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ
Chakkapong Chamroon

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

chakkapong.ch@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.กัญญา รัตนะมงคลกุล
Kanya Rattanamongkhonkun

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

kanya.r@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ
Kittiya Thunsiri

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

kittiya.thunsiri@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
Choncharoen Sawangrat

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

choncharoen@step.cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์
Kasemsit Teeyapan

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

kasemsit.t@cmu.ac.th

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวจิราธร วรรณสุยะ
Jirathorn Wannasuya

พนักงานปฏิบัติงาน (ธุรการ)

jirathorn.w@cmu.ac.th

นายธนกฤต มามี
Tanakrit Mamee

พนักงานปฏิบัติงาน (ช่วยสอน)

tanakrit.m@cmu.ac.th


ช่องทางติดต่อ : E-mail : reai.engcmu@gmail.com Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU