ผู้สนใจเข้าศึกษา

เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 • แผนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
  • TCAS รอบ 1: Portfolio ประกอบด้วย
   • โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับหลักสูตรแกนกลาง
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านหุ่นยนต์ 
   • โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม
  • TCAS รอบ 2: Quota
  • TCAS รอบ 3: Admission
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=
  โดยพิมพ์ “วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์” ในช่องการค้นหา


ช่องทางติดต่อ : E-mail : reai.engcmu@gmail.com Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU