หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนรู้แบบ
Project-Based Learning

วางแผนศึกษาต่อระบบ ป.โท (4 สาขา) และสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปี
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)
  • หลักสูตร 4 ปี
  • เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ
  • การเรียนรู้ด้วยวิธี Project-based learning
  • สามารถวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้หลากหลายถึง 4 สาขา (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ) โดยใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 29,000 บาท


ช่องทางติดต่อ : E-mail : reai.engcmu@gmail.com Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU