แผนการเรียน

แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)
สำหรับนักศึกษา รหัส 64 เป็นต้นไป

จำนวนชั้นปี

4

จำนวนภาคการศึกษา

9

จำนวนกระบวนวิชา

54

จำนวนหน่วยกิต

140


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2


ช่องทางติดต่อ : E-mail : reai.engcmu@gmail.com Facebook : Robotics Engineering and Artificial Intelligence, CMU